pausaares

pausaares has been contributed to a whooping 19 articles.

Recent Posts
Blog post

Liikuntapaikat ja lähiluonto mahtuvat samaan kaupunkiin

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 2.3. kokouksessa listalla oli mm. esitys alueen varaamisesta Myllypuron jääurheilukeskus Oy:lle monitoimiliikuntakeskuksen suunnittelua varten.
Sinänsä tarpeellinen jääurheilukeskus tulisi esitetyllä paikalla toteutuessaan lohkaisemaan ison osan Matokallion kauniista ja alueen asukkaille tärkeästä metsä- ja kallioalueesta. Olemme meidän kolmihenkisen Vihreän lautakuntaryhmän kesken sitä mieltä, että hallille olisi hyvä löytää parempi sijainti.
Asia jäi kahdeksi viikoksi pöydälle. Toivommekin, että siihen löytyy ratkaisu, jonka avulla luistelijat saavat tärkeän harjoittelu- ja kilpailupaikan, mutta metsää ei tarvitse kaataa ja kalliota louhia. Hanke on vasta alkumetreillä, joten vaihtoehtoja on vielä mahdollista kartoittaa. Liikuntapaikat ja lähiluonto mahtuvat samaan kaupunkiin.
Blog post

Kulttuuriala ei elä arvostuksella

Hyvää Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivää! Tänään liputamme sille kaikelle hyvälle, mitä kulttuuri meille tuo. Arvostuksen rinnalla haluamme puolisoni ja Vihreän lautakunta- ja valtuustoryhmäkollegani Jussi Chydeniuksen kanssa nostaa esiin sitä, että kulttuuri on monille työ. Toimeentulo, josta on kuluneen vuoden aikana tullut mahdottomuus.

Kulttuuriala on kärsinyt koronasta valtavasti. Kokoontumisrajoitusten myötä tuhansilta kulttuurin, taiteen ja tapahtumien tekijöiltä on lähtenyt mahdollisuus harjoittaa ammattiaan ja tulla työllään toimeen. Jo vuoden jatkunut tilanne on meillekin kotona tuttu – toiselta katosi työt ja lisäksi olemme kummatkin Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäseninä olleet tiiviisti asian äärellä kaupungin osalta. 

Jotta kulttuurista päästään nauttimaan jatkossakin ja alalla työskentelevät saavat toimeentulonsa takaisin, kulttuurille tarvitaan lisää tukea sekä selkeä suunnitelma siitä, missä vaiheessa ja miten rajoituksia puretaan. Sanoista on siirryttävä tekoihin. 

On hienoa, että kulttuuria arvostetaan Suomessa. Pelkillä kiitoksilla ei kuitenkaan kukaan elä, joten tässä muutama ehdotus alan ahdingon helpottamiseksi:

 • Kulttuurin ammattilaiset tarvitsevat lisää tukea. Lisätalousarvion 15 miljoonan euron potti freelancereille on askel oikeaan suuntaan, mutta ei läheskään riittävä toimenpide tässä katastrofissa.
 • Luovien alojen keskeinen merkitys Suomen kansantaloudelle on tunnustettava ja ne on nostettava elinkeinopolitiikan yhdeksi kehittämisalueeksi.
 • Itsensätyöllistäjien ja freelancereiden sosiaalturva on saatettava ajan tasalle tasavertaiseksi palkkatyön kanssa.

Myös kuntien tukea tarvitaan jatkossakin. Tämän vuoksi jätämme tulevan viikon valtuustossa talousarvioaloitteen miljoonan euron lisämäärärahasta helsinkiläisten kulttuuri- ja taidealan toimijoiden tukemiseksi koronakriisissä ja sen jälkeisessä toiminnan jälleenrakentamisessa. 

Blog post

Tuetaan nuoria koronan keskellä

Pohdin tänään aamusta saakka, mitä kirjoittaa koronatilanteesta ja uusista rajoituksista. Lopulta keskeisin ajatus tiivistyi tähän: jokaisen lapsen ja nuoren pitää saada tukea ja tulla nähdyksi niin tulevien sulkuviikkojen aikana kuin niiden jälkeen.

Yläkoululaiset siirtyvät etäopetukseen, toisen asteen opiskelijat jatkavat sittenkin etänä. Samalla yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastukset menevät taas kiinni. Kolmen viikon sulku on monelle lapselle ja nuorelle todella vaikea paikka.

Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, ettei kukaan jää yksin. Miten menee? Jaksatko? Voinko auttaa? Tämän lisäksi esimerkiksi nuorten mielenterveyspalveluihin sekä etsivään ja liikkuvaan nuorisotyöhön on panostettava nopeasti lisää.

Tässä pari auttavaa tahoa tilanteisiin, joissa läheltä ei vaikkapa löydy aikuista, jolle tuntuisi hyvältä puhua:

Mieli ry:n Sekasin-chatti:
Luckans Ärligt talat -chatten:
Pelastakaa Lasten Netari-verkkonuta:
SOS-Lapsikylän Apuu-chat alakouluikäisille:
Stadin etsivä nuorisotyö:
Paljon voimaa, ollaan toistemme tukena!
Blog post

Kuullaan lapsia ja nuoria päätöksenteossa

Tänään julkaistu Vihreiden lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma on mahtavan kattava paketti toimenpiteitä lasten ja nuorten oikeuksien toteutumiseksi.
Yksi ohjelman osa-alueista käsittelee lasten ja nuorten oikeutta osallistua ja vaikuttaa. Lapset ja nuoret ovat yhteiskunnan jäseniä, joilla on oikeus tulla kuulluiksi heitä itseään koskevien kysymysten lisäksi myös muissa yhteiskunnallisissa asioissa.
On tosi tärkeää huomioida, että lapsia ja nuoria koskettavat monet muutkin kuin vain lapsiin ja nuoriin suoraan liittyvät asiat. Oikeuden tulla kuulluksi onkin ulotuttava nuorisolain edellyttämää minimiä laajemmalle: myös sellaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten elämään, mutta joita ei perinteisesti mielletä lapsi- tai nuorisopoliittisiksi teemoiksi. Yksi ajankohtainen esimerkki tästä on ilmastonmuutoksen torjuminen kunnissa.
Muodollisen kuulemisen lisäksi pitää aina varmistaa, että lasten ja nuoren näkökulmia todella kuunnellaan ja että ne otetaan vakavasti. Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien on oltava aitoja ja merkityksellisiä. Tämän eteen Helsingissäkin voidaan tehdä paljon nykyistä enemmän.
Tässä vielä ohjelman listaus tavoitteista lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi:
 • Lisätään päiväkotien ja koulujen demokratiakasvatusta ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen opetusta sekä varmistetaan oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnan resurssit.
 • Haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten kuten vammaisten, vieraskielisten ja sijaishuollossa tai laitoksissa asuvien oikeus tulla kuulluksi on turvattava.
 • Kannustetaan kuntia sitoutumaan lapsiystävällisen kunnan periaatteisiin.
 • Kaikissa kunnissa tulee olla nuorisovaltuusto ja lapsiparlamentti. Sen lisäksi velvoitetta nuorten ja lasten kuulemiseen päätöksenteossa tulee vahvistaa jokaisessa kunnassa. Kuntien strategioihin on kirjattava, miten tämä käytännössä toteutetaan. Kunnissa tulee olla nuorten osallisuudesta vastaava työntekijä, jonka tehtävänä on luoda prosessit, joilla lapsia ja nuoria kuullaan mahdollisimman laajasti kaikissa päätöksenteon vaiheissa.
 • Luodaan pysyvät toimintatavat lasten ja nuorten osallistamiseen lainsäädännön valmistelutyössä ja eduskunnan valiokuntatyöskentelyssä. Otetaan suunnittelussa huomioon lasten ikä, eettiset näkökulmat ja yhteistyötahot, kuten oppilaitokset ja kansalaisjärjestöt. Varmistetaan osallisuustyölle pysyvät ja riittävät resurssit.
 • Kehitetään osallistuvaa budjetointia osana kuntien lakisääteistä talousarviota. Viedään osallistuvan budjetoinnin periaate kouluihin ja muihin oppilaitoksiin. Tuetaan kuntia siinä, että osallistuvan budjetoinnin kokeilut muuttuvat pysyviksi. Tuodaan osallistuvan budjetoinnin periaate myös valtion talousarvion suunnitteluun.
 • Lasketaan äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden ikäraja kaikissa vaaleissa sekä kansalaisaloitteen ikäraja 16 vuoteen.
 • Nuorten edustajilla tulee olla läsnäolo- ja puheoikeus kuntien luottamuselimissä, erityisesti lautakunnissa, kunnanvaltuustoissa ja -hallituksissa.
 • Sijoitetaan äänestyspaikat nuorille keskeisiin paikkoihin nuoria kuullen. Jokaisessa korkeakoulussa tulee olla ennakkoäänestyspiste. Myös toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin pitää sijoittaa äänestyspaikkoja.
 • Otetaan käyttöön mittaristo, jonka avulla osallisuuden edistämistä seurataan ja arvioidaan.
 • Lisätään nuorten sähköisiä vaikuttamismahdollisuuksia. Otetaan käyttöön sähköinen keskustelualoite, jolla nuoret voivat ehdottaa eduskunnan käsittelyyn tuotavia keskustelun aiheita.
 • Opiskelijakuntien ja ylioppiskuntien tulee sitoutua syrjimättömyyteen kuten rasisminvastaisuuteen ja sukupuolten tasa-arvoon. Järjestöjen tulee varmistaa turvallinen ilmapiiri ja esteettömät tilat toiminnalle.
 • Turvataan nuorisojärjestöjen toimintaedellytykset nuorten äänen esiintuojina.
Koko ohjelman löydät täältä:
Blog post

Vastaukset nuorten vaalikoneeseen

Nuorten vaalikone on avattu! Nuorten osallisuus, hyvinvointi ja yhdenvertaisuus ovat mulle keskeisiä tavoitteita politiikassa. Tällä kaudella olen mm. tehnyt aloitteen moniammatillisesta etsivästä nuorisotyöstä. Nuorisojaoston puheenjohtajana olen pyörinyt kaiken kaikkiaan tiiviisti nuorisopalveluiden asioiden parissa. 

Miten taataan paras mahdollinen Helsinki nuorille? Kuunnellaan nuoria ja vahvistetaan heidän mahdollisuuksiaan osallistua päätöksentekoon, sillä heillä itsellään on tärkein tieto siitä, mitä tarvitaan. Me aikuiset voidaan sitten edesauttaa näiden asioiden toteutumista. Kuunnellaan myös nuorisotyön ammattilaisia, nuorisojärjestöjä ja nuorten läheisiä – heilläkin on hyvä näkymä siihen, mitä kaupungissa voidaan nuorten eteen tehdä.

Nuorten vaalikoneen kysymyspatteristo on erinomainen kattaus nuorten elämään vaikuttavia ajankohtaisia ja tärkeitä asioita. Omat vastaukseni löydät täältä: https://www.alli.fi/tapahtumat/nuorten-vaalikone#/ehdokkaat/CANDIDATE_cky7DvZ7kQ1aHnF5V5qzro?lng=fi

Blog post

Palveluita monimuotoisille perheille

Hyviä uutisia! Syksyllä tekemäni aloite uusperheiden paremmasta huomioimisesta Helsingin lapsiperheille suunnatuissa palveluissa on käsitelty tänään valtuustossa.

Helsingin Perheentuki- ja Naistalo -sivustoja täydennetään uusperheiden tarpeet huomioon ottaviksi. Eli jatkossa mm. uusperheiden mahdollisuus osallistua perhevalmennukseen pitäisi olla selkeästi esillä. Lisäksi neuvolan asiakaskyselyssä kerätään tietoa siitä, onko perheiden erilaisiin tilanteisiin ja perhemuotoon liittyvät kysymykset huomioitu riittävästi tuessa ja palveluihin ohjauksessa.

Perheiden monimuotoisuuden huomioiminen on tärkeää! Esittämääni selvitystä ja valmennuspilottia ei vielä saatu, mutta tässä otetaan kuitenkin pari askelta oikeaan suuntaan.
Blog post

Hakemus Helsingin Vihreiden puheenjohtajaksi

Ilmoitin tänään lähteväni mukaan Helsingin Vihreiden puheenjohtajakilpaan. Uusi puheenjohtaja valitaan Helsingin Vihreiden kevätkokouksessa 24.4. Tässä alla hakemukseni, avoimuuden nimissä kaikkien nähtäväksi.

Hyvät Helsingin Vihreät,

Haen yhdistyksenne puheenjohtajaksi. Juuri käydyt kuntavaalit osoittivat, että Helsingin Vihreillä yhdistyksineen on huima määrä halua ja potentiaalia kasvaa entistä suuremmaksi ja tehdä töitä yhteisten tavoitteiden eteen. Kiitos kaikille mahtavasta vaalityöstä, oli hienoa päästä osaksi sitä! Vuoden sisällä edessä ovat sekä maakunta- että presidentinvaalit, ja meillä Helsingin Vihreillä on jälleen näytön paikka edessämme. Olen halukas laittamaan itseni likoon ja kantamaan vastuuta niin henkilökunnastamme, ehdokkaista kuin vapaaehtoisistamme menestyksemme eteen. Varavaltuutettuna kykenisin vahvistamaan yhteistyötä ja tiedonkulkua Vihreän valtuustoryhmän ja Helsingin Vihreiden välillä.

Olen kolmevuotiaan lapsen äiti ja pienen taloutemme ainoa aikuinen. Tällä hetkellä asumme Töölössä, mutta kuluneiden 39 vuoden aikana olen elänyt yhteensä 13:ssa Helsingin kaupunginosassa. Tunnen lähiöt sekä kantakaupungin, ja haluan olla mukana rakentamassa yhtenäistä Helsinkiä, jossa ihmisiä ja luontoa arvostetaan yli kaupunginosarajojen.

Olen paiskinut hommia köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamisen eteen koko työurani. Tällä hetkellä työskentelen Heidi Hautalan erityisavustajana ja Vihreiden kansainvälisten asioiden päällikkönä. Aiemman urani olen tehnyt kansalaisjärjestösektorilla, suurimman vuosisaldon Kepan asiantuntijatehtävissä. Puheenjohtajakannuksia olen hankkinut muun muassa Finnwatchissa. Olen erityisen osaava poliittisen vaikuttamistyön, strategisen suunnittelun, päätöksenteon läpinäkyvyyden sekä ihmisoikeus-, ympäristö- ja verovastuullisuuden saralla. Työni kautta seuraan politiikkaa hyvin tiiviisti, tunnen Vihreät tavoitteet perinpohjin ja omaan hyvät verkostot.

Entisiltä ja nykyisiltä kollegoiltani olen saanut kiitosta siitä, että olen paitsi jämäkkä oikeudenmukaisuuden puolustaja ja tarpeen tullen tiukka neuvottelija, myös kuunteleva ja empaattinen työtoveri sekä luotettava tiimipelaaja. Näistä ominaisuuksista olisi varmasti hyötyä myös Helsingin Vihreiden puheenjohtajan tehtävässä.

Uskon tasa-arvoon, demokratiaan ja avoimuuteen. Näitä arvoja tulisin toteuttamaan myös Helsingin Vihreiden puheenjohtajan tehtävässä. Vakuutan, että minusta saatte puheenjohtajan, jolla on vankan motivaation lisäksi hyvät aivot ja sydän paikallaan. Vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiinne ja kerron itsestäni lisää. Yhteystietoni löydätte alta.

Luottamustanne toivoen,
Pauliina Saares

 

Blog post

Vaalitulos

Sain sunnuntain kuntavaaleissa 580 ääntä ja varavaltuutetun paikan Helsingin valtuustoon. Valtavan suuri kiitos jokaiselle minua äänestäneelle, lupaan olla luottamuksenne arvoinen!

Saamani äänimäärä oli loistosuoritus ensimmäistä kertaa ehdolla olleelle. Kahden hengen taloutemme ainoana aikuisena käytettävissä oli myös varsin vähän aikaa ja rahaa. Tähän lopputulokseen on syytä olla todella tyytyväinen.

Tein kampanjan siinä mielessä omillani, että minulla ei ollut apunani esimerkiksi kampanjapäällikköä. Toki tukena oli joukko ystäviä, heille jokaiselle olen ikuisesti kiitollinen! Yksi tärkeimmistä opeista seuraavia vaaleja varten on se, että koitan saada vierelleni jonkun, joka jakaa suunnittelu- ja koordinaatiovastuun.

Nyt edessä ovat luottamuspaikkaneuvottelut. Tavoittelen osaamiseni ja kokemukseni avulla ensisijaisesti lautakuntapaikkaa, jossa pääsisin hyödyntämään niin neuvottelutaitojani kuin substanssitietämystäni vastuullisuuskysymyksissä. Johtamisjärjestelmän uudistuksen myötä lautakuntapaketti menee Helsingissä uusiksi. Kerron lopputulemasta, heti kun saan sen tietää.

Vielä kerran kiitos kaikesta avusta ja tuesta – työ reilun ja rennon Helsingin eteen alkaa tästä!

Blog post

Reilu ja rento Helsinki

Pari kuukautta sitten tuli vastaan tarve vaalisloganille. Vaikea laji, ne kaikki kun aina kuulostavat jotenkin vähän päälleliimatuilta ja varta vasten keksityiltä. Päätin mennä sillä, mitä Helsingistä eniten toivon – että kaupunkimme olisi reilu ja rento.

Reiluus tarkoittaa minulle tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä, kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Reilussa kaupungissa inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus otetaan huomioon päätöksiä tehdessä ja ihmiset nähdään lukujen sijaan juuri ihmisinä.

Eriarvoisuuden kasvuun on tartuttava selkeillä toimilla. Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tasavertaisuudesta ja laadusta huolehtiminen on yksi keskeinen keino tähän. Haluan, että Helsingissä vanhemmat voivat laittaa lapsensa mihin tahansa kouluun luottaen siihen, että opetus on tasokasta, tilat kunnolliset ja resurssit kohdillaan. Kaupunginosien eriarvoistumista on myös tärkeää torjua. Palveluiden takaaminen kaikille on yksi tärkeä tie tähän. Samoin ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Helsingissä ketään ei saa jättää viettämään öitä ja elämäänsä taivasalle ja kaikille on tarjottava terveydenhoito, oli sitten taskussa Suomen passi tai ei.

Helsingin kantakaupunki on kaunis, mutta hienoja ovat myös monet lähiömme. Olen itse viettänyt nuoruuteni Roihuvuoressa, lukion kävin Laajasalossa. Ne rannat ja metsät! Viisikymmentäluvun kauniit pihamiljööt tammineen, ulkoilureitit merenrannassa, metsän vihreys melkein takapihalla ja lähisaaret. Olen aivan varma, että nostamalla lähiöitä enemmän esiin, niihin saataisiin paitsi lisää asiakkaita alueen yrittäjille, myös resursseja luonnon varjeluun ja kohotusta maineelle.

Reilua on myös toimia niin, että vältetään kaupungin aiheuttamat vahingot muualla. Minä haluan, että Helsinki panostaa vastuullisuuteen ja tekee julkiset hankintansa ympäristöä ja ihmisoikeuksia kunnioittaen ja veroparatiiseja karttaen. Julkiset hankinnat kattavat vaikka mitä, virastojen ruokaloissa tarjottavasta kahvista katukiviin. Niitä tehdään vuosittain yli kahdella miljardilla eurolla. Vastuullisuus ei saa olla vain ohjeistusten varassa, vaan sen on oltava osa hankintojen tekemisen kriteereitä. Hiljattain julkisuuteen noussut kauppapalveluita vanhuksille tarjoavan Servean tapaus on esimerkki siitä, mitä voi tapahtua, jos halpa hinta ajaa kaiken muun edelle.

Päätöksenteon avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen satsaaminen kuuluu myös reilun Helsingin tehtäviin. Valtuuston suhteen voisi aloittaa siitä, että kaikki puolueet sitoutuisivat edellyttämään ehdokkailtaan vaalirahoituksen ennakkoilmoituksen tekemistä. Äänestäjillä on oikeus tietää jo ennen vaaliuurnalle menemistä, minkä tahojen tuella ja kuinka suurilla budjeteilla ehdokkaat kampanjoitaan tekevät. Myös avoin rekisteri valtuutettujen tapaamisista lobbareiden kanssa olisi paikallaan. Keinoja avoimuuden lisäämiseen on vaikka kuinka paljon: kaupungin hankinnoista tulevat laskut pitäisi julkaista avoimena datana kaikkien nähtäville, kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia voisi lisätä mm. erilaisten kuulemis- ja keskustelutilaisuuksien avulla, kaupungin omistamat yhtiöt tulisi velvoittaa avoimuuteen. Lisääkin löytyisi.

Rento Helsinki panostaa kaupunkikulttuuriin ja tekee tilaa kaupunkilaisten ja täällä vierailevien viihtymiselle. Stadi tarvitsee enemmän erilaisia tapahtumia, teemapäiviä, kirppiksiä, konsertteja, illallisia kesäyössä, korttelijuhlia ja muuta kivaa. Kaupunkilaisista itsestään lähtevän toiminnan turvaaminen on tärkeää – Konepajan Brunon esimerkki osoittaa, että helsinkiläiset kaipaavat jättimäisten hallikauppojen sijaan yhteisöllisiä ja viihtyisiä tiloja, joissa voi rentoutua ja tehdä monenlaisia asioita.

Haluan Helsingin, jossa on mahdollista kokeilla. Viime kesän pilotit liikehuoneistojen edessä olevien parkkipaikkojen vuokraamisesta ja tapahtumien järjestämisestä ilman monimutkaisia lupaprosesseja ovat juuri sellaista kokeilukulttuuria, johon päättäjiltä pitää löytyä rohkeutta. Seuraavaksi voitaisiin testata vaikka kaupunkiviljelyä puistoissa ja tehdä katutaiteen lupien hakemisesta ilmaista sekä nykyistä huomattavasti helpompaa.

Kaupungissa on hyvä olla, kun sieltä löytyy myös tilaa hengittää. Lähimetsät, rannat ja puistot ovat kaupungissa eläville tärkeitä levähdys- ja harrastuspaikkoja. Niistä on huolehdittava ja niitä on suojeltava. Olen elänyt Helsingissä koko ikäni, meri ja rannat muodostavat minulle tämän kaupungin sydämen. Vesistöjen suojelu on Helsingille elintärkeää. Kaupunkivesistöjen kunnostamiseen ja Itämeren suojeluun pitää panostaa.

Helsinki on mielestäni ainutlaatuinen juuri rantojen, saarten ja meren vuoksi. Niistä löytyy paljon suojeltavaa ja myös kehittämismahdollisuuksia. Helsingin lähisaarten avaaminen virkistyskäyttöön on yksi parhaita päätöksiä pitkään aikaan. Viime kesänä Vallisaari ja tulevana kesänä myös Isosaari, ja lisäksi kaikki jo pidempään käytössä olleet Pihlajasaaresta lähtien. Olen vankasti sitä mieltä, että Vartiosaarta ei saa rakentaa. Saaren luonto on ihana ja ainutlaatuinen, kulttuurimiljöö myös. Asuntojen sijaan sinne olisi syytä rakentaa pieni silta, jotta yhä useampi kaupunkilainen pääsisi nauttimaan saaren luonnosta.

Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen olisi yksi hyvä tapa turvata Helsingin metsiä, muita viheralueita ja myös saaristoa. Puiston perustaminen edesauttaisi keskeisten luonnon ja kulttuuriympäristön kohteiden säilyttämistä. Toivon että kuntalaisaloitteen pohjalta käynnistynyt työ etenee tänä vuonna siihen pisteeseen, että Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi puisto perustetaan.

Helsinki on meidän, tehdään siitä yhdessä hyvä kaikille.

Blog post

Kampanjan rahoitus avattuna

Vaalirahoituksen avoimuus ja läpinäkyvyys on mielestäni tosi tärkeää. Äänestäjillä on oikeus nähdä jo ennen vaaleja, minkä tahojen tuella ja millaisilla budjeteilla ehdokkaat tekevät kampanjoitaan. Helsingin vihreistä ehdokkaista yhtä vaille kaikki ovat jättäneet vaalirahoituksen ennakkoilmoituksen.

Ainakin Helsingissä valtuustoon pääsy edellyttää näkyvää kampanjointia. Tämä taas tarkoittaa sitä, että mainontaan on käytettävä rahaa. Tiedän, demokratian kannalta vähän mietityttää, että euroilla voi edistää pärjäämistä aika paljonkin.

Oman vaalirahoituksen ennakkoilmoitukseni voit tsekata täältä: http://www.vaalirahoitus.fi/fi/index/vaalirahailmoituksia/ilmoituslistaus/KV2017/091/ch6eaxGnf/E_EI_KV2017.html

Käytän kampanjaan yhteensä noin 4250 euroa, josta noin 2500 euroa on omaa rahaa ja loput 1750 euroa peräisin yksittäisiltä lahjoittajilta. Kampanjaani on tähän mennessä tukenut yhteensä 26 henkilöä – lämmin kiitos heille jokaiselle!

Kaksi ja puoli tonnia on todella iso raha kahden hengen taloutta yksin pyörittävälle pätkätyöläiselle. Olen kuitenkin valmis panostamaan vaivalla kasatut säästöni siihen, että saan mahdollisuuden olla ehdolla vaikuttamaan kotikaupunkini asioihin. Lupaan olla jokaisen saamani äänen arvoinen.